نگاهی به جدیدترین استاندارد تست تصادف EURONCAP

در تصمیمی که به عنوان بزرگ‌ترین تغییر در یک دهه توصیف می‌شود، تجدیدنظر در برنامه تست تصادف موسسه ارزیابی خودروهای جدید کاهش وزن بین خودروها و اینکه بزرگ‌تر و سنگین‌تر بودن خودروها باعث خسارت...